Chào mừng năm học mới 2021 - 2022!

Hiệu Trưởng

Lê Thị Hương Giang
Lê Thị Hương Giang

Ngày sinh: 2/11/1983

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 043.655.7980

Điện thoại riêng: 0902135095

Email liên lạc: legiang021183@yahoo.com.vn

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Kiều Oanh
Vũ Thị Kiều Oanh

Ngày sinh: 30/7/1980

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 043.655.7980

Điện thoại riêng: 0989253586

Email liên lạc: vuoanhhoasen@gmail.com

Chu Thị Bích Ngọc
Chu Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 15/12/1986

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 043.655.7980

Điện thoại riêng: 0976401584

Email liên lạc: chuthibichngoc.hoasen@gmail.com